Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / CINN
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
70% gmin w Polsce w 2010 roku wspierało finansowo działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej, a tylko 17% programy profilaktyki wskazującej oraz selektywnej. Programami profilaktycznymi ze środków gmin objęto ponad 2 miliony osób (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
CINN KBPN
Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii (CINN KBPN) jest działem Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii odpowiedzialnym za prowadzenie krajowego systemu informacji o narkotykach oraz monitorowanie aktywności podejmowanych na rzecz przeciwdziałania narkomanii. CINN KBPN powstało w ramach procesu akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej.

CINN KBPN pełni rolę punktu kontaktowego dla Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) z siedzibą w Lizbonie. Powadzi krajowy system informacji o narkotykach  oraz monitoruje działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania narkomanii na poziomie krajowym i międzynarodowym. Ponadto realizuje i inicjuje badania dotyczące problemu narkotyków i narkomanii oraz opracowuje  i udostępnia ich wyniki.

W swoich działaniach w obszarze epidemiologii CINN KBPN koncentruje się na pięciu kluczowych wskaźnikach EMCDDA:

  • rozpowszechnienie używania narkotyków w populacji generalnej,
  • zgłaszalność do leczenia,
  • choroby zakaźne związane z narkotykami,
  • zgony spowodowane narkotykami,
  • problemowe używanie narkotyków.

Ponadto monitorowane są działania z zakresu redukcji popytu na narkotyki jak i podaży narkotyków. Ważnym elementem monitorowania działań z zakresu redukcji popytu jest zbieranie danych z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach działań CINN KBPN prowadzona jest analiza redukcji podaży narkotyków oparta przede wszystkim na wskaźnikach: ilości skonfiskowanych narkotyków, liczby przestępstw narkotykowych, czystości i cenach narkotyków.

CINN KBPN aktywnie uczestniczy w tworzeniu europejskiego monitoringu poprzez udział w grupach eksperckich, konferencjach i spotkaniach organizowanych przez EMCDDA. Jednym z głównych celów CINN KBPN jest wykorzystanie europejskich doświadczeń w tworzeniu wojewódzkich i lokalnych monitoringów użytecznych dla władz samorządów wojewódzkich i lokalnych. Efekty prac CINN KBPN przedstawiane i publikowane są w postaci Krajowego Raportu dla EMCDDA oraz licznych artykułów w prasie branżowej.

W ramach  krajowego systemu informacji o narkotykach i narkomanii CINN KBPN współpracuje z:

  • instytucjami centralnymi oraz placówkami naukowo-badawczymi (eksperci kluczowych wskaźników),
  • Urzędami Marszałkowskimi (sieć Ekspertów Wojewódzkich ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii),
  • gminami (sieć gmin monitorujących problem narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym),
  • organizacjami pozarządowymi (sieć programów redukcji szkód),
  • placówkami leczniczymi (placówki uczestniczące w projekcie monitorowania zgłaszalności do leczenia -  TDI).

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii