Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Epidemiologia
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
We wszystkich formach leczenia od kilku lat odnotowano zmniejszanie się liczby pacjentów uzależnionych od jednej substancji z jednoczesnym wzrostem liczby pacjentów mających problem z kilkoma substancjami psychoaktywnymi. Najczęstszymi połączeniami są: przetwory konopi indyjskich + alkohol; amfetamina + przetwory konopi indyjskich; opiaty + benzodiazepiny lub leki przeciwbólowe (np. tramal); opiaty + amfetamina.
Epidemiologia
Zjawisko narkotyków i narkomanii w Polsce monitorowane jest na podstawie dostępnych danych statystycznych, wskaźników, licznych ekspertyz oraz badań ilościowych i jakościowych, które swoim zasięgiem obejmują populację ogólną, społeczności lokalne, zdefiniowane grupy docelowe, a także tzw. „populacje ukryte”.

Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii (CINN KBPN) gromadzi i analizuje wystandaryzowane dane dotyczące epidemiologii narkomanii oraz reakcji na pojawiające się problemy.  Stale współpracuje z instytucjami prowadzącymi aktywności w obszarze  redukcji popytu na narkotyki oraz redukcji ich podaży. Koordynuje także zbieranie oraz analizę danych dotyczących aktywności jednostek samorządu terytorialnego w obszarze ograniczania popytu na narkotyki. Wyniki analiz prezentowane są każdego roku w raporcie krajowym, który zawiera kompleksowe zestawienie dostępnej wiedzy o skali zjawiska. Dodatkowo na potrzeby krajowe dane publikowane są w formie  artykułów zamieszczanych w czasopismach branżowych. Tak stworzony system monitoringu pozwala na coroczne przesyłanie informacji o sytuacji w Polsce w ramach sprawozdawczości międzynarodowej.

Monitoring zjawiska narkotyków i narkomanii opiera się na gromadzeniu i analizowaniu danych w ramach pięciu kluczowych wskaźników Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA), wykorzystujących metodologię i standardy europejskie:

  • rozpowszechnienie używania narkotyków w populacji generalnej,
  • zgłaszalność do leczenia,
  • choroby zakaźne związane z narkotykami,
  • zgony związane z narkotykami,
  • problemowe używanie narkotyków.

Ponadto regularnej obserwacji podlegają m.in. trendy dotyczące przestępczości i rynku narkotykowego, zakresu świadczeń pomocy społecznej udzielanych z powodu narkomanii oraz dane z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym.

Obserwacja oraz analiza zjawiska narkotyków i narkomanii z wykorzystaniem zróżnicowanych wskaźników i danych, zwiększa rzetelność zdobywanej w ten sposób wiedzy oraz umożliwia dostosowywanie działań do realnych potrzeb.

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii