Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / SWO
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Zgodnie z danymi Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii w 2008 roku zidentyfikowano w Europie 13 nowych substancji psychoaktywnych. W 2009 roku liczba ta zwiększyła się do 24. W roku 2010 zidentyfikowano 40 nowych substancji.
System Wczesnego Ostrzegania
W świetle zmiany na rynku narkotykowym związanej z pojawianiem się nowych narkotyków syntetycznych (tzw. designer drugs), w zjednoczonej Europie zaczęło brakować instytucjonalno-prawnych mechanizmów szybkiego wprowadzania określonych substancji pod kontrolę, co pozwoliłoby nadążyć za innowacyjnością chemików. W reakcji na tą sytuację w 1997 r. na mocy „Wspólnego Działania dotyczącego Systemu Wczesnego Ostrzegania o Nowych Narkotykach Syntetycznych” Rada Unii Europejskiej powołała System Wczesnego Ostrzegania (SWO) (ang. Early Warning System).

Centralną jednostką Systemu Wczesnego Ostrzegania odpowiedzialną za wdrożenie i rozwój systemu stało się Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii z siedzibą w Lizbonie powołane przez Komisję Europejską w celu monitorowania zjawiska narkomanii w krajach Unii Europejskiej.

Na początku funkcjonowania systemu główny akcent kładziono na wprowadzanie nowych narkotyków pod kontrolę prawną. W 2000 r. na nielegalnym rynku pojawiło się cieszące się złą sławą PMA (parametoksyamfetamina) i PMMA (parametoksymetamfetamina). W roku tym tabelki „UFO” i „Mitsubishi” (bo takie formy najczęściej przyjmowały) spowodowały serię zgonów. Po tamtych wydarzeniach szybkość przepływu informacji nabrała jeszcze bardziej na znaczeniu, a system stał się, jakoby dodatkowo (poza regulacjami prawnymi), systemem wymiany informacji o różnego rodzaju zagrożeniach dla zdrowia i życia związanych z pojawiającymi się narkotykami. Dodatkowo zaczął stanowić źródło informacji o charakterystyce grup użytkowników. Wszystkie te elementy wpływają na szybsze dotarcie z informacją o zagrożeniu.

Rosnąca popularność ecstazy, politoksykomania oraz ciągle rozwijający się nurt eksperymentatorski wśród osób używających narkotyków powoduje, że na scenie narkotykowej pojawiają się coraz to nowe zagrożenia. Zbieranie informacji o nowych narkotykach i nowych zjawiskach daje wiedzę i przez to pozwala prowadzić skuteczne działania prewencyjne.

Materiały do pobrania:

Publikacja MCPS "Nowe substancje psychoaktywne w Europie. Skala zjawiska i przeciwdziałanie"

Publikacja KBPN „Dopalacze. Skala zjawiska i przeciwdziałanie”

Informacje dotyczące m.in. nowych substancji psychoaktywnych oraz działania Systemu Wczesnego Ostrzegania dostępne są w  Raportach krajowych w rozdz. „Ustawodawstwo, strategie i analiza ekonomiczna w zakresie narkotyków i narkomanii” (ang. Drug policy: legislation, strategies and economic analysis)

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii:  System Wczesnego Ostrzegania (Action on new drugs)

Notatka Informacyjna: „Dopalacze” – charakterystyka zjawiska oraz odpowiedź instytucjonalna

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii