Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Konferencje
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W ramach systemu leczenia udzielane są następujące świadczenia dla osób uzależnionych od narkotyków: porada diagnostyczna i terapeutyczna, psychoterapia indywidualna, grupowa i rodzinna, sesje psychoterapii psychoedukacyjnej, leczenie zespołów abstynencyjnych, terapia podtrzymująca (zapobieganie nawrotom), leczenie substytucyjne. Świadczenia te finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie kontraktów zawieranych z publicznymi/niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej. W ostatnich latach obserwujemy wzrost nakładów na terapię uzależnień przez NFZ, ale także i wzrost wymogów stawianych świadczeniodawcom.
Konferencje

Międzynarodowa konferencja „Europejskie Standardy Jakości w Profilaktyce Uzależnień”

W dniach 2-3 października 2014 r. odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja pn. Europejskie Standardy Jakości w Profilaktyce Uzależnień. Konferencja zorganizowana została przez Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS). Wspomniane instytucje (KBPN i MCPS) uczestniczą w projekcie „Promocja Dobrych Praktyk w profilaktyce uzależnień od narkotyków", który znany jest również pod nazwą Europejskich Standardów Jakości w Profilaktyce Uzależnień od Narkotyków (European Drug Prevention Quality Standards - EDPQS), Faza II.

Informacja o konferencji

Informacja o projekcie


Konferencja prasowa w sprawie najnowszego raportu dotyczącego problemu narkotykowego w Europie

27 maja 2014 r. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii w Lizbonie (EMCDDA) przedstawiło Europejski raport narkotykowy na rok 2014: Tendencje i osiągnięcia podsumowujący najnowsze trendy w 28 państwach członkowskich UE, w Turcji i Norwegii. Raport opracowany przez EMCDDA stanowi dogłębną analizę obejmującą takie zagadnienia, jak: podaż narkotyków, ich używanie oraz związane z tym problemy, reakcje na problemy narkotykowe oraz polityki antynarkotykowe.

plik w formacie pdf Raport do pobrania

Informacja o konferencji


Konferencja prasowa poświęcona ogłoszeniu wyników badania CBOS pn. „Młodzież 2013”

10 marca 2014 r.  w Centrum Prasowym PAP w Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęcona ogłoszeniu wyników badania zrealizowanego przez Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS. Niniejsze badanie zostało sfinansowane ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Podczas konferencji zaprezentowano najnowsze dane dotyczące rozpowszechnienia używania alkoholu, tytoniu, narkotyków oraz „dopalaczy” wśród młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych oraz informacje na temat planów życiowych młodych ludzi, między innymi w kontekście radzenia sobie z istniejącą sytuacją na rynku pracy. Omówiono też dane dotyczące poglądów politycznych młodzieży oraz niektórych elementów jej stylu życia.

Materiały konferencyjne do pobrania

 

IX Spotkanie przedstawicieli programów redukcji szkód

Spotkania z przedstawicielami instytucji realizujących programy z zakresu redukcji szkód mające na celu wymianę doświadczeń między programami oraz monitorowanie polskiej sceny narkotykowej organizowane są corocznie. Kolejne, IX Spotkanie odbyło się w dniach 12-13 grudnia 2013 r. w Warszawie. W konferencji uczestniczyło blisko 40 osób reprezentujących instytucje realizujące programy ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania narkotyków.
W trakcie spotkania poruszono następujące tematy: aktualne dane dotyczące nowych substancji psychoaktywnych na scenie narkotykowej w Polsce, wyniki badania odbiorców programów redukcji szkód w 2012 r., dane nt. ograniczenia ryzykownych zachowań prowadzących do zakażenia wirusem żółtaczki typu C wśród kobiet używających narkotyków w Europie, informacje dot. picia kontrolowanego w kontekście strategii redukcji szkód, dane epidemiologiczne dotyczące sytuacji klientów sieci Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych. Ponadto omówiono informacje dotyczące epidemiologii zakażeń HCV wśród iniekcyjnych użytkowników narkotyków w Polsce i Europie, Raport Rzecznika ds. Osób Uzależnionych 2012-2013. Poza tym, w trakcie konferencji zainicjowano dyskusję nt. leczenia i profilaktyki chorób zakaźnych wśród osób używających narkotyków w drodze iniekcji. Ponadto, jak co roku, podczas spotkania odbyła się dyskusja moderowana dotycząca zmian na scenie narkotykowej w poszczególnych miastach oraz podejmowanych działań, jak również prezentacje programów party- i street workingowych.

Informacja na temat VIII spotkania przedstawicieli programów redukcji szkód

Informacja na temat VII spotkania przedstawicieli programów redukcji szkód


Międzynarodowa konferencja dotycząca Nowych Substancji Psychoaktywnych w Warszawie

W dniach 4-5 września 2013 r. Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii KBPN, we współpracy z węgierskim Focal Point’em oraz Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) zorganizowało spotkanie poświęcone Nowym Substancjom Psychoaktywnym (Reitox Academy on New Psychoactive Substances). Spotkanie stanowiło kontynuację pierwszej konferencji ekspertów z 2012 r. w Budapeszcie. We wrześniowej konferencji udział wzięli eksperci z ponad 20 krajów, przede wszystkim z Unii Europejskiej, ale również Norwegii, Macedonii, Serbii oraz Gruzji. Były to przede wszystkim osoby z Focal Pointów, ale również reprezentanci uczelni wyższych (uniwersytety w Pradze, Frankfurcie, Warszawie), Ministerstw (Łotwa, Rumunia) czy placówek leczniczych (Tibilisi, Warszawa). Ponadto podczas konferencji wystąpił przedstawiciel Komisji Europejskiej, który zaprezentował stan prac nad europejskimi rozwiązaniami dotyczącymi nowych substancji psychoaktywnych. W ramach pięciu sesji przedstawiono i omawiano kwestie dotyczące min.: monitorowania „dopalaczy”, rozwiązań prawnych, wzorów używania nowych substancji psychoaktywnych czy metodologii badań ilościowych. Podsumowując w ciągu dwóch dni wygłoszono 25 prezentacji z ponad 10 krajów na temat różnych aspektów problemu „dopalaczy” i przeciwdziałania temu zjawisku.

 

Międzynarodowa konferencja pn. „Krajowy, regionalny i lokalny monitoring problemu narkotyków i narkomanii – wyzwania i osiągnięcia w Europie”

W dniach 19-20 marca 2013 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja pn. „Krajowy, regionalny i lokalny monitoring problemu narkotyków i narkomanii – wyzwania i osiągnięcia w Europie” zorganizowana przez CINN KBPN we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, a także Włoskim Reitox Focal Point oraz Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. W konferencji udział wzięło ponad 100 osób reprezentujących sieć Ekspertów Wojewódzkich ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii, sieć gmin monitorujących problem narkomanii na poziomie lokalnym, organizacje pozarządowe oraz placówki lecznictwa uzależnień w Polsce. W obradach uczestniczyli także eksperci z 11 krajów tj. z Austrii, Gruzji, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Słowacji, Turcji, Rumunii, Wielkiej Brytanii i Włoch oraz przedstawiciel Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA). Konferencja służyła wymianie doświadczeń dotyczących monitorowania problemu narkotyków i narkomanii w Polsce i Europie, a także dyskusji nad możliwymi kierunkami rozwoju polityk antynarkotykowych. W trakcie konferencji CINN KBPN zaprezentowało uczestnikom nowy podręcznik pn. „Tworzenie Krajowego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii”, który stanowi polski przekład publikacji Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii “Building a national drugs observatory: a joint handbook”. Prezentację podręcznika przeprowadził jego główny autor Alexis Goosdeel z EMCDDA.

plik w formacie pdf Polska wersja podręcznika

Informacja o podręczniku


Konferencja dotycząca monitorowania problemu narkotyków na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym

Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii wspólnie z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie zorganizowało w dniach 4-5 grudnia 2012 r. w Warszawie konferencję pn. „Monitoring na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym – wyzwania i osiągnięcia”. Konferencja adresowana była do Ekspertów Wojewódzkich ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii oraz przedstawicieli gmin uczestniczących w projekcie monitorowania problemu narkotyków i narkomanii. W konferencji wzięło udział blisko 60 osób zajmujących się problemem narkomanii z ramienia jednostek samorządu terytorialnego. Podczas spotkania zaprezentowano wyniki najnowszych projektów badawczych podejmujących problematykę narkotykową oraz informacje na temat różnych form reagowania na zjawisko narkotyków i narkomanii m.in. programy rekomendowane przez KBPN, aktywności z obszaru redukcji szkód, uregulowania legislacyjne dotyczące nowych substancji psychoaktywnych, możliwości testowania się w Polsce w kierunku HIV. Podjęto także tematykę monitorowania problemu narkotykowego na poziomie regionalnym i lokalnym.

 

V Konferencja placówek uczestniczących w programie monitorowania zgłaszalności do leczenia z powodu narkotyków

W dniach 17 – 18 października 2012 r. zorganizowana została V Konferencja placówek uczestniczących w programie monitorowania zgłaszalności do leczenia z powodu narkotyków TDI (Treatment Demand Indicator). Podczas konferencji przedstawiono założenia projektu TDI, dane z tego zakresu sprawozdane do Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) w 2012 r., podstawy działania Sieci Koordynatorów Wojewódzkich TDI oraz najczęściej popełniane w procesie raportowania błędy.  Ponadto omówiono wprowadzone przez EMCDDA zmiany w dotychczasowym protokole monitorowania zgłaszalności do leczenia oraz stan prac nad wdrażaniem wskaźnika TDI.

 

II Spotkanie Koordynatorów Wojewódzkich TDI KBPN

13 września 2012 r. odbyło się II Spotkanie Koordynatorów Wojewódzkich TDI KBPN, które służyło podsumowaniu dotychczasowej współpracy pomiędzy CINN KBPN a Koordynatorami oraz omówieniu działań realizowanych z podmiotami leczniczymi prowadzącymi leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających lub substancji psychotropowych. Podczas spotkania omówiono zasady dalszej współpracy Koordynatorów z placówkami, które rozpoczęły zbieranie danych o osobach zgłaszających się do leczenia oraz plany dotyczące wprowadzania kolejnych zainteresowanych uczestnictwem w systemie placówek.

Notatka ze spotkania


XXII Konferencja Ekspertów Wojewódzkich ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii

W dniach 25-27 kwietnia 2012 r. w Kielcach odbyła się XXII Konferencja Ekspertów Wojewódzkich ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii zorganizowana przez Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Podczas konferencji  omówiono stan sytuacji narkotykowej w poszczególnych województwach Polski oraz planowane działania w ramach monitorowania problemu narkotyków i narkomanii. Dyskutowano także nad kierunkami rozwoju wojewódzkich polityk antynarkotykowych oraz priorytetowymi działaniami podejmowanymi na poziomie wojewódzkim. Przedstawiono aktywności Polski w Unii Europejskiej w obszarze przeciwdziałania narkomanii, w tym także działania związane ze zjawiskiem tzw. dopalaczy oraz ewaluacją europejskiej strategii antynarkotykowej. Spotkanie służyło też szczegółowemu zapoznaniu się z sytuacją epidemiologiczną oraz działaniami podejmowanymi w województwie świętokrzyskim w odpowiedzi na problemy związane z narkotykami i narkomanią.

 

I Spotkanie Koordynatorów Wojewódzkich TDI KBPN

W dniu 29 marca 2012 r. w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii odbyło się I Spotkanie Koordynatorów Wojewódzkich TDI KBPN. W celu wsparcia placówek leczniczych, które zostały zobowiązane do przekazywania Biuru informacji w ramach systemu monitorowania zgłaszalności do leczenia z powodu używania narkotyków (Treatment Demand Indicator), Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomani, w marcu 2012 r. powołało Sieć Koordynatorów Wojewódzkich TDI KBPN.
Sieć Koordynatorów jest odpowiedzią na wprowadzone w nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii rozwiązania prawne dotyczące monitorowania osób zgłaszających się do leczenia. Została powołana w związku z potrzebą przygotowania działań umożliwiających implementację TDI w całym kraju.
Do zadań Koordynatorów będzie należało nawiązanie kontaktu z placówkami zamierzającymi rozpocząć sprawozdawczość w roku 2012, przeszkolenie przedstawicieli placówek z zakresu metodologii projektu, zbierania danych, obsługi aplikacji elektronicznej TDI Manager oraz przedstawienie zasad współpracy z CINN KBPN. Ponadto Koordynator Wojewódzki będzie na bieżąco wspierał placówkę w zbieraniu i przekazywaniu danych do CINN KBPN. Pierwsze szkolenia Koordynatorów TDI KBPN dla przedstawicieli kilkudziesięciu placówek prowadzących leczenie osób problemowo używających narkotyków rozpoczną się w kwietniu 2012 r.

 

IV Ogólnopolska konferencja przedstawicieli gmin uczestniczących w projekcie monitorowania problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym

W dniach 22-23 marca 2012 r. we Wrocławiu odbyła się IV Ogólnopolska konferencja przedstawicieli gmin uczestniczących w projekcie monitorowania problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym. W konferencji zorganizowanej przez CINN KBPN we współpracy z Urzędem Miasta Wrocławia uczestniczyło 48 przedstawicieli gmin, instytucji publicznych, a także organizacji pozarządowych odpowiedzialnych za opracowywanie i wdrażanie działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii na szczeblu lokalnym. Spotkanie miało na celu przede wszystkim wymianę doświadczeń z zakresu monitorowania zjawiska narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym, identyfikację obszarów problemowych i wyzwań stojących przed podmiotami zajmującymi się tym zagadnieniem, a także podjęcie pracy nad udoskonaleniem kwestionariusza sprawozdawczego z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Warto dodać, że w dzień poprzedzający konferencję Krajowe Biuro we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zorganizowało szkolenie dotyczące monitorowania problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym dla nowych gmin z Dolnego Śląska. Ważnym elementem konferencji była dyskusja na temat tworzenia struktur monitorujących problem narkotykowy w gminie. Swoje doświadczenia w tym zakresie przedstawili reprezentanci miast:  Gdańska, Kędzierzyna – Koźle, Łodzi, Opola, Pabianic, Radomia oraz Sopotu.


Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii