Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Odpowiedź / Leczenie i reintegracja
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
We wszystkich formach leczenia od kilku lat odnotowano zmniejszanie się liczby pacjentów uzależnionych od jednej substancji z jednoczesnym wzrostem liczby pacjentów mających problem z kilkoma substancjami psychoaktywnymi. Najczęstszymi połączeniami są: przetwory konopi indyjskich + alkohol; amfetamina + przetwory konopi indyjskich; opiaty + benzodiazepiny lub leki przeciwbólowe (np. tramal); opiaty + amfetamina.
Leczenie i reintegracja
Leczenie uzależnień od substancji psychoaktywnych w Polsce prowadzone jest przez ambulatoryjne i stacjonarne podmioty lecznicze (dawniej publiczne lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.

Usługi z zakresu lecznictwa i reintegracji świadczą też oddziały detoksykacyjne, dzienne ośrodki leczenia uzależnień, oddziały leczenia uzależnień w strukturach szpitala, programy redukcji szkód, oddziały terapeutyczne dla osób uzależnionych w zakładach karnych oraz programy reintegracji społecznej. Istnieje również oferta dla pacjentów z podwójną diagnozą, a także prowadzone są programy leczenia substytucyjnego.

Dużą rolę w polskim lecznictwie osób uzależnionych oraz problemowo używających narkotyków pełnią placówki założone i prowadzone przez organizacje pozarządowe.

Centrum Informacji KBPN zajmuje się monitorowaniem i analizą danych dotyczących osób zgłaszających się do placówek lecznictwa uzależnień. Dane pozyskiwane są z Instytutu Psychiatrii i Neurologii, który dostarcza informacji na temat pacjentów leczonych w placówkach stacjonarnych, jak również zbiera dane z lecznictwa ambulatoryjnego. CINN prezentuje wyniki prowadzonych analiz corocznie w Raporcie Krajowym.

Ponadto art. 24 b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii wprowadził zobowiązanie dla podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających lub substancji psychotropowych do współpracy z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie gromadzenia i przekazywania Biuru informacji na temat osób zgłaszających się do leczenia (czytaj więcej...).

Dodatkowo Centrum Informacji KBPN zleca realizację projektów badawczych podejmujących tematykę lecznictwa uzależnienia od substancji psychoaktywnych, jego dostępności oraz adekwatności do potrzeb.

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii