Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Odpowiedź / EDDRA
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Amfetamina jest w Polsce najpopularniejszym stymulantem. W 2010 roku ujawniono 534 kg tego narkotyku. Policja wykryła 16 laboratoriów. Średnia cena grama amfetaminy według danych CINN KBPN w 2010 roku wyniosła 39 złotych, a najczęściej występująca w sprzedaży detalicznej - 40 zł. (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
EDDRA (Exchange on Drug Demand Reduction Action)
Podnoszenie jakości strategii i programów przeciwdziałania narkomanii jest jednym z priorytetów polityki narkotykowej Unii Europejskiej i znajduje odzwierciedlenie w zapisach Strategii Narkotykowej na lata 2005-2012 oraz Planu Działania w zakresie Narkotyków.

W tych kluczowych dla polityki narkotykowej aktach podkreśla się konieczność rozwoju i szerszego rozpowszechnienia skutecznych, opartych na wiedzy, programów i praktyk przeciwdziałania narkomanii, a także zintensyfikowanie współpracy, w celu wymiany doświadczeń i transferu wiedzy pomiędzy krajami członkowskimi.

Informacje na temat skutecznych programów profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej oraz leczenia, ograniczania szkód zdrowotnych, a także programów realizowanych w ramach systemu penitencjarnego są zbierane w ramach programu EDDRA (Exchange on Drug Demand Reduction Action) zainicjowanego w 1996 roku i kontynuowanego do chwili obecnej.  Aktualnie w europejskiej bazie danych jest zamieszczonych ponad 400 programów  realizowanych w krajach członkowskich UE oraz Norwegii, w tym 5 polskich programów profilaktyki uniwersalnej i selektywnej.

Głównym celem programu EDDRA jest upowszechnienie informacji na temat programów ograniczania popytu na narkotyki realizowanych w krajach Unii Europejskiej, spełniających kryteria dobrej jakości.

Programy wzorcowe, gromadzone w bazie, prezentowane są w portalu dla profesjonalistów  „Best practice portal" prowadzonym przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii w Lizbonie (EMCDDA).  Programy wzorcowe spełniają kryteria jakości, dotyczące  przede wszystkim  opracowania programu w oparciu o model logiczny i teorie o potwierdzonej skuteczności w odniesieniu do problemu narkomanii, a także ocenę jakości wdrożenia oraz efektów programu.  W odniesieniu do ewaluacji minimalnym wymaganym standardem jest przeprowadzenie ewaluacji procesu.

Informacje na temat programu są zbierane i prezentowane przy pomocy kwestionariusza. Jest on tak skonstruowany aby można było na jego podstawie odpowiedzieć na pytanie, czy badany program był konstruowany, realizowany i ewaluowany zgodnie z kryteriami dobrej jakości. Ostateczne jego skompletowanie przed umieszczeniem w międzynarodowej bazie danych jest zadaniem krajowego koordynatora programu.

W serwise internetowym Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w części kryteria jakości znajdziecie Państwo informację na temat podstawowych pytań zadawanych realizatorom programów. Jeśli możliwe jest uzyskanie informacji na temat zagadnień umieszczonych w skróconej wersji kwestionariusza, program potencjalnie może zostać umieszczony w bazie danych.

Realizatorów programów, które spełniają powyższe kryteria prosimy o kontakt z Anną Radomską, e-mail: anna.radomska@kbpn.gov.pl

Mamy nadzieję, że przy Państwa współpracy uda się upowszechnić na poziomie europejskim informacje o polskich dobrych programach przeciwdziałania narkomanii.

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii