Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Odpowiedź / Profilaktyka
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Programy postrehabilitacyjne dla osób po ukończonej terapii, a także osób pozostających w trakcie leczenia substytucyjnego prowadzone są w hostelach, mieszkaniach readaptacyjnych, a także w placówkach ambulatoryjnych. Celem tych działań jest powrót osób uzależnionych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez podjęcie pracy, uzupełnienie braków w edukacji oraz podjęcie ról społecznych. Obok działań terapeutycznych mających na celu zapobieganie nawrotom uzależnienia, prowadzone są kursy zawodowe czy też kursy doskonalenia umiejętności. Często w ramach realizowanych programów zatrudniani są pracownicy socjalni, których zadaniem jest wspieranie osób uzależnionych w załatwianiu formalności urzędowych.
Profilaktyka
Krajowy system monitorowania problemu narkotyków i narkomanii ma na celu określenie rozmiarów rozpowszechnienia używania narkotyków, jak również analizę działań ograniczających skalę zjawiska.

Aktywności dotyczące przeciwdziałania narkomanii podejmowane są przede wszystkim w ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W celu określenia stopnia wdrażania krajowej strategii, corocznie od 2002 roku zbierane są dane o realizowanych aktywnościach za pomocą kwestionariuszy sprawozdawczych. Dane otrzymywane są zarówno z instytucji centralnych, jak i z urzędów marszałkowskich oraz gmin. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego informacje zbierane są ze wsparciem sieci Ekspertów Wojewódzkich ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii. Dane o podjętych działaniach przedstawiane są w postaci Informacji o realizacji Krajowego Programu oraz w postaci raportów publikowanych na łamach prasy branżowej.

Profilaktyka to obszar Krajowego Programu, który jest realizowany zarówno przez jednostki centralne (np. Ministerstwo Edukacji Narodowej, KBPN), jak również przez samorząd terytorialny. Gminy oraz urzędy marszałkowskie angażują się najczęściej w profilaktykę uniwersalną. W znacznie mniejszym stopniu podejmowane są działania dotyczące profilaktyki indykatywnej czy selektywnej.

Materiały do pobrania:

Informacje o realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Dane na temat aktywności gmin w ramach realizacji zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym w obszarze profilaktyki (dane za 2009 rok)

Wybrane dane z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przez gminy w latach 2006-2008

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii