Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Szkolenie dotyczące Europejskich Standardów Jakości w Profilaktyce na Łotwie
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Programy postrehabilitacyjne dla osób po ukończonej terapii, a także osób pozostających w trakcie leczenia substytucyjnego prowadzone są w hostelach, mieszkaniach readaptacyjnych, a także w placówkach ambulatoryjnych. Celem tych działań jest powrót osób uzależnionych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez podjęcie pracy, uzupełnienie braków w edukacji oraz podjęcie ról społecznych. Obok działań terapeutycznych mających na celu zapobieganie nawrotom uzależnienia, prowadzone są kursy zawodowe czy też kursy doskonalenia umiejętności. Często w ramach realizowanych programów zatrudniani są pracownicy socjalni, których zadaniem jest wspieranie osób uzależnionych w załatwianiu formalności urzędowych.
Szkolenie dotyczące Europejskich Standardów Jakości w Profilaktyce na Łotwie
Polska stara się aktywnie promować Europejskie Standardy Jakości w Profilaktyce Uzależnienia od Narkotyków organizując i wspierając szkolenia w powyższym zakresie – zarówno w Polsce, jak i za granicą.

W dniu 30 listopada 2016 r. w ramach współpracy z p. Ievą Pugule – Koordynatorką Łotewskiego Reitox Focal Point oraz p. Agnese Zile-Veisberga – Łotewską Krajową Koordynatorką ds. Narkotyków zorganizowano w Rydze jednodniowe szkolenie dotyczące Europejskich Standarów Jakości w Profilaktyce Uzależnienia od Narkotyków (European Drug Prevention Quality Stadandards – EDPQS).

W szkoleniu, na które składały się zarówno wykłady na temat EDPQS, jak również  zajęcia warsztatowe, wzięło udział kilkunastu ekspertów z Łotwy, w tym: urzędnicy szczebla centralnego, przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych. Na potrzeby niniejszego kursu przetłumaczono na język łotewski skróconą wersję podręcznika dotyczącego EDPQS oraz opracowano inne materiały szkoleniowe. Uczestnicy szkolenia wykorzystywali w jego trakcie EDQPS m.in. do próby oceny i weryfikacji przedstawionych im projektów profilaktycznych.

Powyższe szkolenie było drugim szkoleniem na temat EDSQP zrealizowanym przez eksperta z Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura w krajach bałtyckich i zostało pozytywnie ocenione przez jego uczestników. Pierwsze szkolenie odbyło się w czerwcu 2016 r. w Wilnie. Więcej informacji na temat szkolenia na Litwie znajduje się linkiem: http://www.cinn.gov.pl/portal?id=1022136.

Polskie doświadczenia we wdrażaniu Europejskich Standardów Jakości w Profilaktyce Uzależnienia od Narkotyków zostaną zaprezentowane w marcu br. w Wiedniu podczas 60 sesji CND, w ramach tzw. side-eventu zorganizowanego przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. 

Opracował: Artur Malczewski

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii