Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Najnowsze dane dotyczące problemu narkotyków i narkomanii
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W ramach systemu leczenia udzielane są następujące świadczenia dla osób uzależnionych od narkotyków: porada diagnostyczna i terapeutyczna, psychoterapia indywidualna, grupowa i rodzinna, sesje psychoterapii psychoedukacyjnej, leczenie zespołów abstynencyjnych, terapia podtrzymująca (zapobieganie nawrotom), leczenie substytucyjne. Świadczenia te finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie kontraktów zawieranych z publicznymi/niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej. W ostatnich latach obserwujemy wzrost nakładów na terapię uzależnień przez NFZ, ale także i wzrost wymogów stawianych świadczeniodawcom.
Najnowsze dane dotyczące problemu narkotyków i narkomanii
Europejski raport narkotykowy 2019: Tendencje i osiągnięcia zawiera kompleksową analizę najnowszych trendów związanych z problemem narkotyków w UE, a także w Turcji i Norwegii.

W raporcie, który przygotowano w wersji drukowanej oraz w formacie PDF w 24 językach, omówiono następujące kwestie: podaż i rynek narkotyków, rozpowszechnienie i trendy
w używaniu narkotyków oraz problemy związane z narkotykami i reakcje na te problemy.
Wraz z raportem opublikowany został Biuletyn statystyczny 2019 (Statistical Bulletin 2019) zawierający pełny zestaw danych europejskich, stanowiących podstawę analizy.

Uzupełnieniem raportu są krajowe raporty narkotykowe (Country Drug Reports), zawierające
streszczenia krajowych zagadnień narkotykowych. Raporty dostępne online, przygotowane przez EMCDDA wraz z krajowymi punktami kontaktowymi Reitox, obejmują następujące zagadnienia: używanie narkotyków i problemy związane ze zdrowiem publicznym, polityka narkotykowa oraz sposoby reagowania na problem, a także podaż narkotyków.

Europejski raport narkotykowy 2019:
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11364/20191724_TDAT19001PLN_PDF.pdf

Biuletyn statystyczny 2019:
http://www.emcdda.europa.eu/data/stats2019_en

Krajowe raporty narkotykowe (Country Drug Reports):
http://www.emcdda.europa.eu/countries_en

 

 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii