Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / RODO
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W Polsce w 2008 roku programy wymiany igieł i strzykawek realizowane były w 11 miastach. Rozdano 432 000 igieł, a odbiorcami programów było około 3100 iniekcyjnych użytkowników narkotyków. Średnio jeden użytkownik otrzymał około 140 igieł w ciągu roku.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne)


 

Tożsamość administratora

Administratorem jest Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii , mające siedzibę w Warszawie (02-776) przy ul. Dereniowej 52/54.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail odo@kbpn.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail odo@kbpn.gov.pl . Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz  usług udostępnionych na ePUAP zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz przepisów właściwych dla poszczególnych usług udostępnionych na ePUAP.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane urzędom lub instytucjom , które świadczą wybrane przez Panią/Pana usługi udostępnione na stronach internetowych ePUAP.
Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane Centralnemu Ośrodkowi Informatyki z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 132-136 jako podmiotowi przetwarzającemu, realizującemu na rzecz administratora danych zadania w zakresie utrzymania i rozwoju ePUAP.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane bezterminowo.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Pani/Pana dane są niezbędne, aby zrealizować wybraną usługę na ePUAP. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością realizacji takiej usługi.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika ze wskazanych powyżej podstaw prawnych.

W stosunku do Krajowego Biuro ds. Przeciwdziałania narkomanii jako administratora Pani /Pana danych osobowych Przysługuje Pani / Panu prawo:

1. żądania dostepu do danych osobowych Pani /Pana dotyczących,
2. żadania ich sprostowania,
3. żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania -w przypadkach opisanych w art. 17oraz art. 18 RODO,
4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania -zgodnie z art. 21 RODO,
5. prawo przenoszenia danych - w przypadku wskazanym w art. 20 RODO
Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii