Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Budowanie skutecznej profilaktyki uzależnień w Europie w oparciu o analizę systemów profilaktycznych i szeroko zakrojone szkolenia zawodowe – ASAP-Training
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2010 roku z powodu problemu narkotykowego przyznano świadczenia 3497 rodzinom, z tego 462 rodzinom mieszkających na wsi. W sumie pomocą społeczną objęto 5791 osób. Jest to wzrost liczby rodzin, którym przyznano świadczenia z powodu problemu narkotykowego w porównaniu do roku 2009, kiedy pomoc otrzymało 3320 rodzin (448 mieszkających na wsi). Liczba osób objętych świadczeniami w 2010 roku była podobna: 5778. (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Budowanie skutecznej profilaktyki uzależnień w Europie w oparciu o analizę systemów profilaktycznych i szeroko zakrojone szkolenia zawodowe – ASAP-Training
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii bierze udział w międzynarodowym projekcie ASAP-Training, którego celem jest promowanie:


  • systemowego i kompleksowego podejścia do profilaktyki poprzez zidentyfikowanie kluczowych podmiotów zajmujących się profilaktyką oraz przeprowadzanie analizy systemów profilaktycznych w krajach UE;
  • kompetencji i umiejętności pracowników w zakresie standardów jakości profilaktyki poprzez projektowanie i wdrażanie dwuwarstwowego procesu szkoleniowego
    (szkolenie dla trenerów-mistrzów i specjalistów w zakresie zapobiegania narkomanii);
  • dostosowania standardów jakości w różnych systemach krajowych z zastosowaniem istniejących wytycznych.
  • mechanizmów umożliwiających trwałość działań projektu poprzez tworzenie sieci interesariuszy (wspieranej przez »Virtual Community Platform« – VCP).

Jednym z kluczowych elementów projektu ASAP-Training jest próba określenia
jak wyglądają działania z zakresu profilaktyki uzależnień w Europie.

Polska (Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii) jest liderem komponentu (WP2) dotyczącego analizy systemu działań profilaktycznych w państwach członkowskich UE. W ramach ww. komponentu zostaną opracowane wytyczne dotyczące wdrażania Europejskich Standardów dla poszczególnych krajów
(Zadanie 2.3 projektu), jak również zostanie przeprowadzona analiza różnych systemów profilaktycznych w poszczególnych krajach (Zadanie 2.2).

Komponent WP2 Zadanie 2.1 ma na celu zmapowanie kluczowych instytucji zajmujących się profilaktyką w UE, dlatego też w pierwszej połowie 2019 r. trwały intensywne prace nad opracowaniem narzędzia badawczego oraz protokołu
do zbierania danych z krajów członkowskich UE.

W ramach pierwszego komponentu T2.1 WP2 zebrane zostały informacje o kluczowych instytucjach zajmujących się profilaktyką. Krajowe Biuro rozesłało kwestionariusze do 10 krajów uczestniczących w projekcie oraz do wszystkich Reitox Focal Pointów (Krajowych Punktów Monitorujących) w UE, które w kolejnym kroku rozesłały ankiety do kluczowych instytucji zajmujących się profilaktyką w poszczególnych krajach. Założenia badania mającego na celu opisanie kluczowych instytucji profilaktycznych zostały przedstawione na Pre-Reitox spotkaniu Reitox Focal Points w Lizbonie w maju br.

W efekcie podjętych działań otrzymano ponad 100 kwestionariuszy z 20 krajów UE, na podstawie których opracowano raport główny zawierający 20 raportów krajowych, w których szczegółowo opisano ponad 100 instytucji zajmujących się profilaktyką w UE.

Dodatkowo celem komponentu T2.1 WP2 było otrzymanie informacji o instytucjach, które są zainteresowane udziałem w szkoleniach ASAP lub chciałby korzystać z platform on-line. Okazją do przedstawienia wstępnych wyników ASAP,
jak i promocji samego projektu była konferencja w Warszawie.

Jak już wspomnieliśmy na stronie CINN KBPN, w dniach 23-25 lipca br. odbyła się międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Polski Reitox Focal Point (Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii) oraz Fundację Res Humanae, w której łącznie wzięło udział 240 osób zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii. W jednej z sesji, moderowanej przez Alessandro Pirona (EMCDDA), wzięli udział partnerzy projektu ASAP: Rachele Donini z Włoch przedstawiła projekt ASAP, Artur Malczewski (Krajowe Biuro) zaprezentował wstępne wyniki mapowania kluczowych instytucji profilaktycznych w Europie w ramach projektu ASAP T2.1 WP2, natomiast Renata Sarkane z Litwy opowiedziała o nowych inicjatywach oraz najlepszych praktykach w profilaktyce na Litwie.

Kolejną okazją do przedstawienia wyników komponentu drugiego (WP2), jak również całego projektu, będzie 10th EUSPR Conference w Belgii, gdzie odbędzie się sesja poświęcona projektowi ASAP z udziałem m.in. Rachele Donini oraz Artura Malczewskiego. 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii