Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Konkurs "European Drug Prevention Prize 2012".
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Programy postrehabilitacyjne dla osób po ukończonej terapii, a także osób pozostających w trakcie leczenia substytucyjnego prowadzone są w hostelach, mieszkaniach readaptacyjnych, a także w placówkach ambulatoryjnych. Celem tych działań jest powrót osób uzależnionych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez podjęcie pracy, uzupełnienie braków w edukacji oraz podjęcie ról społecznych. Obok działań terapeutycznych mających na celu zapobieganie nawrotom uzależnienia, prowadzone są kursy zawodowe czy też kursy doskonalenia umiejętności. Często w ramach realizowanych programów zatrudniani są pracownicy socjalni, których zadaniem jest wspieranie osób uzależnionych w załatwianiu formalności urzędowych.
Konkurs "European Drug Prevention Prize 2012".
Grupa Pompidou Rady Europy ogłosiła konkurs "European Drug Prevention Prize 2012". Jest to już piąta edycja konkursu organizowanego od 2004 r. Głównym celem konkursu jest zwrócenie uwagi na znaczenie aktywnego udziału młodych ludzi w tworzeniu zdrowego środowiska dla europejskich społeczności, poprzez działania z zakresu profilaktyki narkomanii. Konkurs ten nie ma formy grantu.

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty prowadzone przez instytucje publiczne, prywatne, organizacje pozarządowe lub społeczności lokalne.

Warunki zakwalifikowania projektu do udziału w konkursie:

  • realizacja projektu w jednym lub w kilku krajach członkowskich Rady Europy, a także w Algierii, Egipcie, Jordanii, Libanie i Tunezji.
  • tematyka projektu musi dotyczyć profilaktyki narkomanii,
  • projekt musi być innowacyjny,
  • w realizację projektu powinni być zaangażowani młodzi ludzie,
  • projekt musi być skierowany do młodzieży,
  • projektu powinien być realizowany przez więcej niż jedną osobę oraz posiadać struktury koordynującą jego realizację.

Nagroda w wysokości 5 tys. euro zostanie wręczona 3 najwyżej ocenionym projektom.

Aplikacje w języku angielskim lub francuskim (oficjalne języki Grupy Pompidou) powinny zostać wysłane wyłącznie drogą elektroniczną do sekretariatu Grupy Pompidou do dnia 30 marca 2012 r.  na adres  dg1.preventionprize2012@coe.int

Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo pod następującym adresem:

http://www.coe.int/t/dg3/pompidou/Source/Initiatives/PreventionPrize/2012/P-PG-Prize_2011_4_ConceptRulesProcedures_final_en.pdf

 

Formularz aplikacyjny dostępny jest pod adresem:

http://www.coe.int/t/dg3/pompidou/Source/Initiatives/PreventionPrize/2012/P-PG-Prize(2011)5_ApplicationForm_Final_en.doc

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii