Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / CINN / Nasz zespół
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2007 r. w Polsce 16% badanej młodzieży (15-16 lat) deklarowało chociaż jednorazowy kontakt z marihuaną i haszyszem, a w przypadku amfetaminy - 4%.
Nasz zespół

Artur Malczewski

Kierownik CINN KBPN (Reitox Focal Point)

Socjolog. Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii pracuje od 1999 roku. Zastępca rzecznika sieci Reitox Focal Point EMCDDA. Polski przedstawiciel w Grupie Roboczej ds. Narkotyków w Brukseli (Horizontal Drugs Group). Uczestnik międzynarodowych projektów dotyczących tworzenia monitoringu (Turcja, Macedonia, Serbia), profilaktyki (Gruzja), jak również europejskich standardów jakości w profilaktyce uzależnień (EDPQS) czy tematyki „dopalaczy” (I-Trend). Autor ponad 150 publikacji dotyczących problemu uzależnień w języku polskim i angielskim.

 

 

Michał Kidawa

Starszy specjalista

Politolog. Absolwent Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2005 roku pracuje w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z monitorowaniem nowych trendów oraz zjawiska nowych substancji psychoaktywnych (tzw. dopalaczy). Odpowiedzialny za stworzenie, koordynację i rozwój Systemu Wczesnego Ostrzegania o Nowych Narkotykach. Zaangażowany w rozwój wskaźnika zgłaszalności do leczenia. Odpowiedzialny za tworzenie i rozbudowę systemów gromadzenia oraz przetwarzania danych dla CINN KBPN w zakresie rozwiązań IT. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu problemu narkotyków i narkomanii.

 

Łukasz Jędruszak

Starszy specjalista

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii pracuje od 2005 roku. Od stycznia 2012 roku w CINN KBPN. Zajmuje się współpracą z instytucjami UE, ONZ i Rady Europy odpowiedzialnymi za kwestie przeciwdziałania narkotykom i narkomanii. Wraz z Ekspertami Centralnego Biura Śledczego KGP uczestniczy w comiesięcznych posiedzeniach Horyzontalnej Grupy Roboczej ds. Narkotyków (tzw. HDG) Rady Unii Europejskiej. W trakcie polskiego przewodnictwa w UE w II połowie 2011 roku uczestniczył w pracach zespołu prezydencji w ramach HDG. Jako jeden z przedstawicieli RP brał udział w pracach Grupy Pompidou Rady Europy w trakcie polskiego przewodnictwa Grupie w latach 2007 – 2010.

 

Anna Strzelecka

Specjalista

Politolog. Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Pedagogicznego PW. W Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii KBPN pracuje od 2008 roku. Zajmuje się wskaźnikiem zgłaszalności do leczenia TDI (Treatment Demand Indicator) i współpracą z Koordynatorami Wojewódzkimi TDI, koordynuje prace związane z konkursem badawczym oraz współpracuje z organizacjami pozarządowymi realizującymi programy redukcji szkód.

 

 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii