Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / CINN / Współpraca krajowa / Eksperci wojewódzcy
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Programy postrehabilitacyjne dla osób po ukończonej terapii, a także osób pozostających w trakcie leczenia substytucyjnego prowadzone są w hostelach, mieszkaniach readaptacyjnych, a także w placówkach ambulatoryjnych. Celem tych działań jest powrót osób uzależnionych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez podjęcie pracy, uzupełnienie braków w edukacji oraz podjęcie ról społecznych. Obok działań terapeutycznych mających na celu zapobieganie nawrotom uzależnienia, prowadzone są kursy zawodowe czy też kursy doskonalenia umiejętności. Często w ramach realizowanych programów zatrudniani są pracownicy socjalni, których zadaniem jest wspieranie osób uzależnionych w załatwianiu formalności urzędowych.
Eksperci Wojewódzcy ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii
Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej dotyczącej narkotyków i narkomanii, jak również planowanie i podejmowanie aktywności związanych z przeciwdziałaniem problemom spowodowanym używaniem substancji psychoaktywnych wymaga uwzględnienia regionalnego i lokalnego kontekstu społecznego, ekonomicznego oraz kulturowego.

Informacje na temat skali zjawiska narkotyków i narkomanii oraz  aktywności podejmowanych na poziomie społeczności lokalnych gromadzone są w oparciu o system współpracy z siecią Ekspertów Wojewódzkich ds. Informacji  o Narkotykach i Narkomanii.

Na wniosek Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii Urzędy Marszałkowskie powołały w latach 2001-2002 sieć Ekspertów Wojewódzkich ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii, która została zinstytucjonalizowana w roku 2005 na mocy przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii. Sieć tworzy 16 Ekspertów, którzy prowadzą aktywności w poszczególnych województwach.

Ścisła współpraca pomiędzy Ekspertami Wojewódzkimi i Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii KBPN w zakresie wymiany danych oraz informacji o epidemiologii zjawiska narkotyków i narkomanii na poziomie centralnym i regionalnym umożliwia opracowanie 16 Raportów Wojewódzkich prezentujących wyniki monitorowania problemu narkotyków i narkomanii w województwach oraz działania podejmowane na terenie regionu w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy. Eksperci Wojewódzcy koordynują ponadto gromadzenie informacji na temat realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przez gminy. Dodatkowo w ramach tworzenia  sieci współpracy w ramach lokalnego monitoringu zjawiska narkotyków i narkomanii, zarówno przedstawiciele samorządów gminnych, jak również wojewódzkich uczestniczą w ciągłym procesie wymiany danych, doświadczeń oraz rekomendacji dotyczących skutecznych strategii przeciwdziałania narkomanii. Lokalny monitoring ma na celu śledzenie trendów zjawiska używania oraz nadużywania środków odurzających i substancji psychotropowych, a także zbadanie reakcji społecznych i instytucjonalnych. Systematyczna obserwacja sytuacji pozwala na uaktualnienie diagnozy, co ułatwia tworzenie adekwatnych do potrzeb programów, a następnie ich ewaluację.

 

...więcej o Ekspertach Wojewódzkich ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii