Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / CINN / Aktualnie realizowane projekty / Projekty badawcze
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W roku 2009 zarejestrowano 709 nowych zakażeń HIV, w tym 49 (7%) dotyczyło iniekcyjnych użytkowników narkotyków. Należy jednak wskazać możliwość niedoszacowania danych, ponieważ w przypadku 523 (74%) zgłoszonych nowych zakażeń HIV w 2009 roku nie podano prawdopodobnej drogi infekcji.
Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii KBPN nadzoruje realizację projektów badawczych z obszaru narkotyków i narkomanii.

Od 2017 r. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania ogłasza konkursy badawcze w ramach otwartych konkursów na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 i finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym z dnia 11 września 2015 r.

Aktualnie Centrum Narkotyków i Narkomanii KBPN nadzoruje realizację następujących projektów badawczych:

 • „Analiza ilościowa składu narkotyków zabezpieczonych przez Policję oraz zebranie danych o cenach analizowanych narkotyków” – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji;
 • „Ocena efektów terapii osób uzależnionych od narkotyków” – Uniwersytet Jagielloński;
 • „Badanie na temat rozpowszechnienia używania substancji psychoaktywnych oraz opinii i postaw w tym zakresie” – Kantar MillwardBrown S.A;
 • Dopmed – System Rejestracji i Identyfikacji Zatruć Nowymi Substancjami Psychoaktywnymi w Polsce jako kluczowe źródło szybkiego reagowania
  na niepożądane skutki ich używania” – Instytut Medycyny Pracy im. Prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi;
 • „Diagnoza problemu narkotykowego i nowych substancji psychoaktywnych
  na poziomie lokalnym (zasięg wojewódzki) – skala i typy zjawiska, uwarunkowania, obszary zagrożeń – projekty modelowych rozwiązań i delegacje dla profilaktyki” – Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Sp. z o.o.;
 • „Zastosowanie metody randomizacji odpowiedzi do badania rozpowszechnienia używania substancji psychoaktywnych (narkotyków, alkoholu, tytoniu i "dopalaczy") wśród młodzieży miast konurbacji górnośląskiej” – Kantar MillwardBrown S.A.;
 • „ChemSex Polska – ogólnopolskie badanie dotyczące zjawiska ChemSex w populacji MSM” – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny
  (NIZP-PZH);
 • „Analiza zgonów związanych z użyciem środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych oraz środków zastępczych
  na terenie aglomeracji warszawskiej” – Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Ponadto, w 2018 r. Krajowe Biuro zleciło do realizacji i sfinansowało dwa inne projekty badawcze:

 • Badanie pn. „Młodzież 2018” – Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS.

Powyższe badanie, którego celem jest m.in. zbadanie poziomu rozpowszechnienia używania substancji psychoaktywnych (w tym tzw. dopalaczy i leków) wśród młodzieży w wieku 18-19 lat, po raz pierwszy zostało zrealizowane w 1990 r., natomiast od 2003 r. badanie jest zlecane i finansowane przez Krajowe Biuro. Projekt będzie kontynuowany w 2019 r.

 • Polsko-francuskie badanie odbiorców programów redukcji szkód – w ostatniej edycji badania wzięło udział 10 programów redukcji szkód z: Chorzowa, Częstochowy, Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Zgorzelca i Zielonej Góry. Wyniki badania zostaną zaprezentowane podczas kolejnego Spotkania programów redukcji szkód w 2019 r.

Dodatkowo, w 2015 roku Polska przystąpiła do międzynarodowego konkursu badawczego ogłoszonego przez ERANID. ERANID koncentruje się głównie na wzmacnianiu roli badań przekraczających granice poszczególnych krajów (głównie w Unii Europejskiej) dotyczących różnorodnych aspektów związanych z problemem narkotyków i narkomanii, takich jak
m.in. kwestie związane z podażą i popytem, podejmowane interwencje oraz polityka narkotykowa. W tym celu współpracuje z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) oraz Pompidou Group. Celem działalności ERANID jest poprawa rozumienia przyczyn i natury zjawiska narkomanii, rozwoju tego problemu w społeczeństwie, analiza trendów i zmian związanych z powyższym zagadnieniem (np. wzorów konsumpcji nielegalnych substancji psychoaktywnych czy rynków narkotykowych).
W drodze postępowania konkursowego w 2016 roku do realizacji został przyjęty międzynarodowy projekt badawczy z udziałem Polski pn. „Przyczyny prowadzące do używania substancji psychostymulujących: badanie czynników indywidualnych, społecznych i kulturowych kształtujących przyczyny prowadzące do używania psychostymulantów w Europie (ATTUNE)” („Understanding Pathways to Stymulant Use: a mixed-methods examination of the individual, social and cultural factors shaping illicit stymulant use cross Europe (ATTUNE)”, którego jednym z realizatorów jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS) w Warszawie. Projekt będzie realizowany do końca 2019 r.

 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii