Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / CINN / Zadania CINN KBPN
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Od kliku lat odnotowujemy stabilny trend w liczbie zgonów z powodu narkotyków. W 2009 roku zarejestrowano 247 bezpośrednich zgonów z powodu zażycia narkotyków. W 2009 roku najwięcej zgonów w Polsce odnotowano w województwie mazowieckim – 73 osoby (30% wszystkich zgonów w Polsce). Na drugim miejscu znalazło się województwo śląskie z liczbą 32 przypadków śmiertelnych (13%), a trzecią pozycję zajęło województwo pomorskie - 29 zgonów (12%). (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Zadania CINN KBPN
Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii będące komórką organizacyjną Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, na mocy Ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, odpowiedzialne jest za prowadzenie krajowego systemu informacji o narkotykach oraz monitorowanie działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania narkomanii na poziomie krajowym i międzynarodowym, w tym:

 • zbieranie, gromadzenie, wymianę informacji i dokumentacji w zakresie przeciwdziałania narkomanii, objętych badaniami statystycznymi statystyki publicznej, oraz opracowywanie i przetwarzanie zebranych danych,
 • prowadzenie i inicjowanie badań dotyczących problemów narkotyków i narkomanii oraz opracowywanie i udostępnianie ich wyników,
 • gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie baz danych dotyczących narkotyków
  i narkomanii,
 • formułowanie wniosków sprzyjających kształtowaniu odpowiedniej do sytuacji strategii reagowania na problem narkomanii,
 • koordynowanie działań ekspertów wojewódzkich, o których mowa w art. 9 ust. 6 ustawy,
 • gromadzenie i udostępnianie publikacji na temat narkotyków i narkomanii,
 • pełnienie roli punktu obserwacyjnego (Focal Point) Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii,
 • udział w pracach sprawozdawczych na rzecz organizacji międzynarodowych,
 • współpraca z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii oraz Europejską Siecią Informacji o Narkotykach i Narkomanii (Reitox),
 • opracowywanie i publikowanie corocznego raportu o stanie narkomanii w Polsce,
 • bieżąca ocena realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Koncepcja, rola oraz zakres działania punktów obserwacyjnych została przedstawiona w publikacji pt. "Tworzenie krajowych centrów monitorowania narkotyków i narkomanii - podręcznik".

Podręcznik - KCMNNPodręcznik - KCMNN

 

 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii