Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / CINN / Zadania CINN KBPN
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Programy postrehabilitacyjne dla osób po ukończonej terapii, a także osób pozostających w trakcie leczenia substytucyjnego prowadzone są w hostelach, mieszkaniach readaptacyjnych, a także w placówkach ambulatoryjnych. Celem tych działań jest powrót osób uzależnionych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez podjęcie pracy, uzupełnienie braków w edukacji oraz podjęcie ról społecznych. Obok działań terapeutycznych mających na celu zapobieganie nawrotom uzależnienia, prowadzone są kursy zawodowe czy też kursy doskonalenia umiejętności. Często w ramach realizowanych programów zatrudniani są pracownicy socjalni, których zadaniem jest wspieranie osób uzależnionych w załatwianiu formalności urzędowych.
Zadania CINN KBPN
Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii będące komórką organizacyjną Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, na mocy Ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, odpowiedzialne jest za prowadzenie krajowego systemu informacji o narkotykach oraz monitorowanie działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania narkomanii na poziomie krajowym i międzynarodowym, w tym:

 • zbieranie, gromadzenie, wymianę informacji i dokumentacji w zakresie przeciwdziałania narkomanii, objętych badaniami statystycznymi statystyki publicznej, oraz opracowywanie i przetwarzanie zebranych danych,
 • prowadzenie i inicjowanie badań dotyczących problemów narkotyków i narkomanii oraz opracowywanie i udostępnianie ich wyników,
 • gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie baz danych dotyczących narkotyków
  i narkomanii,
 • formułowanie wniosków sprzyjających kształtowaniu odpowiedniej do sytuacji strategii reagowania na problem narkomanii,
 • koordynowanie działań ekspertów wojewódzkich, o których mowa w art. 9 ust. 6 ustawy,
 • gromadzenie i udostępnianie publikacji na temat narkotyków i narkomanii,
 • pełnienie roli punktu obserwacyjnego (Focal Point) Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii,
 • udział w pracach sprawozdawczych na rzecz organizacji międzynarodowych,
 • współpraca z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii oraz Europejską Siecią Informacji o Narkotykach i Narkomanii (Reitox),
 • opracowywanie i publikowanie corocznego raportu o stanie narkomanii w Polsce,
 • bieżąca ocena realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Koncepcja, rola oraz zakres działania punktów obserwacyjnych została przedstawiona w publikacji pt. "Tworzenie krajowych centrów monitorowania narkotyków i narkomanii - podręcznik".

Podręcznik - KCMNNPodręcznik - KCMNN

 

 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii